0 (800) 50-77-60* +380 (44) 239-35-20
Усі способи зв'язку
Перелік вимог до страхових компаній, які мають намір співпрацювати з ПАТ «ВТБ Банк» за першим рівнем співробітництва

Перший етап: перевірка стоп-факторів діяльності страхової компанії

У разі, якщо стосовно певної страхової компанії має місце хоча б одна умова в нижченаведених пунктах, на таку страхову компанію не може бути встановлено ліміт страхового ризику та вона вважається такою, що не відповідає вимогам ПАТ «ВТБ Банк».

1. Строк діяльності страхової компанії на страховому ринку України складає менше п'яти років.

2. Страхова компанія не має розвинутої регіональної мережі в Україні.

3. Наявність будь-якої негативної інформації про власників страхової компанії або діяльності компанії на ринку, яка може спричинити негативні наслідки та вплив з боку регулятивних і правоохоронних органів.

4. Страхова компанія має порушення вимог чинного Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» у будь-який момент існування на страховому ринку.

5. Керівник та головний бухгалтер страхової компанії не відповідають діючим Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

6. Відсутність перестрахувального покриття - відкритих лімітів від перестраховиків інвестиційного рівня, або їхніх філій при страхуванні майна / нещасних випадків / життя.

Підтвердженням наявності перестрахувального покриття є договори облігаторного перестрахування прийнятого ризику перестраховикам нерезидентам, рейтинг фінансової надійності яких не нижчий за один з таких: «В» (A.M. BEST, США), «Ва» (Moody's Investor Servise, США), «ВВ» (Standard & Poor's, США ), «ВВ» (Fitch IBCA, Великобританія).

Якщо страхова компанія не здійснює перестрахування у перестраховиків нерезидентів інвестиційного класу, то на Правління ПАТ «ВТБ Банк» може бути винесене питання щодо перевірки такої компанії, на основі аналізу надійності перестраховиків цієї компанії.

7. Обсяг долі ринку. Обсяг страхових премій (за виключенням страхових платежів за страхуванням фінансових ризиків та кредитів) страхової компанії протягом останніх чотирьох звітних кварталів складає менше 200 млн. грн., або страхова компанія не входить до ТОП-25 за об’ємами валових страхових премій (за підсумком року). Винятком є ​​страхові компанії, які належать до міжнародних страхових груп або мають ексклюзивні програми страхування.

8. Частка страхування інвестиційно-кредитних та фінансових ризиків складає більше 40%.

9. Існують об'єктивні підстави вважати, що страхова компанія не виконує у повному обсязі свої зобов'язання перед страхувальниками страхової компанії, клієнтами ПАТ «ВТБ Банк» або ПАТ «ВТБ Банк».

10. Аналіз звітності страхової компанії свідчить про наявні ознаки маніпулювання щодо даних фінансової звітності.

11. Страхова компанія має значний об’єм операцій з пов'язаними особами.

12. Страхова компанія має збитки за фінансовий звітний рік, який передує даті подання документів до ПАТ «ВТБ Банк».

13. Страхова компанія не підтверджує готовність співпрацювати з ПАТ «ВТБ Банк», в т.ч. не надає письмового підтвердження згоди на підписання договору про організацію взаємовідносин на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ Банк», та / або не згодна погодити стандартну форму договорів добровільного страхування з врахуванням зауважень та пропозицій від ПАТ «ВТБ Банк».

Подальший аналіз проводиться в тому випадку, коли жоден з фактів, що наведені в даному розділі не має місця.

Другий етап: оцінка достатності капіталу страхової компанії для покриття страхових ризиків

14. Питома вага страхових платежів, що передані на перестрахування, в загальному обсязі отриманих страхових платежів (премій) повинна бути не більше 75%.

15. Здійснюється постатейний аналіз активів страхової компанії. При цьому, розглядається обсяг залишку кожної з статей активу та, в залежності від виду кожної статті, міри / ступеня її розкриття в звітності, здійснюється оцінка її справедливої ​​вартості, тобто суми грошових коштів, які реально можна отримати внаслідок продажу даного активу на ринку. У разі, якщо вартість ліквідних активів страхової компанії виявиться меншою за суму сформованих страхових резервів, страхова компанія вважається такою, що не відповідає вимогам ПАТ «ВТБ Банк».

16. Страхова компанія зобов'язана дотримуватися умов забезпечення платоспроможності відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про страхування», Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», а також на будь-яку дату мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над нормативним запасом платоспроможності не менше 50 відсотків.

17. Вартість нетто-активів страхової компанії на будь-яку дату не може бути менше встановленого мінімального розміру статутного фонду відповідно до вимог, визначених Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності, затвердженими уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. У разі наявності висновку і підтвердження аудиторською компанією вартості нетто-активів, такий висновок обов'язково необхідно надати до ПАТ «ВТБ Банк».

Третій етап: розрахунок внутрішнього рейтингу страхової компанії і розрахунок ліміту страхового ризику

18. На основі розрахунку фінансових показників та показників страхової діяльності визначається внутрішній рейтинг страхової компанії.

19. Розрахунковий ліміт страхового ризику визначається на основі фінансової звітності страхової компанії з використанням внутрішньої методології. У випадку, якщо розрахункове значення ліміту страхового ризику буде мати від'ємне значення, страхова компанія вважається такою, що не відповідає вимогам ПАТ «ВТБ Банк».