0 (800) 50-77-60* +380 (44) 239-35-20
Усі способи зв'язку

Вимоги до договорів страхування майна:

1. За всіма договорами страхування, які укладаються між Страхувальником та Страховою компанією за продуктами / послугами, стандартами яких передбачено укладання договору страхування, вигодонабувачем виступає ПАТ «ВТБ Банк» (далі - Банк) у сумі заборгованості за кредитним договором (з урахуванням відсотків за користування кредитом). Банк має право з метою отримання страхового відшкодування за власною ініціативою вчиняти будь-які дії, які повинен чи має право вчиняти Страхувальник. При цьому вчинення таких дій Банком буде породжувати такі ж самі правові наслідки, якби такі дії вчинив Страхувальник.

2. Страхова сума щодо майна, яке відповідно до затверджених стандартів продуктів/послуг, підлягає страхуванню Страхувальником, повинна становити: 

3.  За вимогою Банку (як вигодонабувача) та/або Страхової компанії у випадку значної зміни ринкової вартості майна (на 40% і більше) Страхувальник зобов'язаний укласти додатковий договір до договору страхування з метою приведення розміру страхової суми до ринкової вартості об'єкта страхування та, відповідно, сплатити додатковий страховий платіж.

4. За вимогою Банку після одержання суми страхового відшкодування за згодою Страхової компанії Страхувальник зобов'язаний укласти додатковий договір до договору страхування про відновлення розміру страхової суми на суму сплаченого страхового відшкодування, сплативши додатковий страховий платіж.

5. Договори страхування мають бути двосторонніми: Страхувальник - Страхова компанія та укладатися у 3 (трьох) примірниках українською мовою, по одному для Страхувальника, Страхової компанії та Банку, кожен з яких має однакову юридичну силу. Банк виступає вигодонабувачем за договором страхування. В період дії договору страхування сторони не мають права змінювати вигодонабувача або встановлювати ще декілька вигодонабувачів додатково, без письмової згоди на те Банка.

6. При настанні страхового випадку виплата страхового відшкодування Страховою компанією має здійснюватися лише на основі листа Банку, в якому зазначається подальше використання коштів: на часткове/повне дострокове погашення кредиту, на відновлення/ремонт застрахованого майна або Страхувальнику. Сплата страхового відшкодування безпосередньо Страхувальнику або за його письмовою заявою третій особі, без письмового погодження з Банком, здійснюється якщо інше не передбачено договором страхування,виключно у разі якщо: 

7. Сплата страхових платежів здійснюється виключно на рахунки Страхових компаній, які відкриті у Банку.

8. Умови договору страхування повинні мати пріоритет над Правилами страхування Страхової компанії. Договір страхування повинен містити чіткий та повний перелік випадків/причин, за якими страхове відшкодування не виплачується.

9. Страхова компанія повинна письмово повідомляти Банк про відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 5 днів після прийняття такого рішення.

10. Дострокове розірвання договору страхування можливо лише за умови письмового погодження Банком.

11. При сплаті страхового платежу частинами, Страхова компанія зобов'язана повідомляти Банк про відсутність чергової частини страхового платежу.

12. Невід'ємною частиною договору страхування (для фізичних осіб) повинен бути Акт огляду застрахованого майна. При страхуванні юридичних осіб, де є можливість надання Акту огляду, останній також додається до Договору страхування. Об'єкти застави повинні бути застраховані протягом всього строку дії кредитного договору (якщо останній рік користування кредитом менше 1 року, то договір страхування може укладатися на строк до закінчення кредиту).

13. Строк прийняття Страховою компанією рішення щодо виплати страхового відшкодування не повинен перевищувати 10 робочих днів з дати подання усіх документів, передбачених договором страхування. Максимальний термін прийняття рішення про виплату страхового відшкодування не повинен перевищувати 90 календарних днів з дати подання заяви про настання страхового випадку, передбачених договором страхування. Умисне затягування у виплаті страхового відшкодування (наприклад, витребування додаткових документів, перелік яких чітко не визначений у договорі страхування) буде вважатися несумлінним виконанням договірних відносин зі сторони Страхової компанії та свідчити про її наміри в подальшому не співпрацювати з Банком.

14. Будь-які зміни, які будуть внесені до договорів страхування як з ініціативи Страхової компанії, так і за ініціативою Страхувальника, без попереднього узгодження з Банком вважаються недійсними.

15. У випадку настання страхового випадку, Страхувальнику надається 3 робочі дні для подання заяви про настання страхового випадку.

16. При перерахуванні страхового відшкодування Банку як вигодонабувачу за договором страхування, ПДВ не утримується.